Logo Godło
STRONA GŁÓWNA
O KANCELARII
ZAKRES DZIAŁAŃ
LICYTACJE
KONTAKT
esp
esn
zr
psf
si
nnl

WZORY WNIOSKÓW ORAZ
INSTRUKCJA ICH WYPEŁNIENIA:
Wniosek egzekucyjny
Przykład wypełnienia wniosku egzekucyjnego
Egzekucja świadczeń pieniężnych

     Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

 

Tytułami egzekucyjnymi są:

 • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem
 •  orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu
 •  wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem
 •  ugoda zawarta przed mediatorem
 •  inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej
 •  akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji
 •  orzeczenia sądów państw obcych po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd polski
 •  ugody w sprawach cywilnych zawarte przed sądami i innymi organami państw obcych lub przez nie zatwierdzone po stwierdzeniu ich wykonalności
 •  orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed tymi sądami lub przez nie zatwierdzone oraz zaopatrzone zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego
 •  dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej opatrzone zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego
 •  europejski nakaz zapłaty
 •  orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń opatrzone stosownym zaświadczeniem

 

     Generalnie we wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.     © Komornik sądowy      |      Strona główna      |      O kancelarii      |      Zakres działań      |      Licytacje      |      KontaktRealizacja: F-MEDIA