Logo Godło
STRONA GŁÓWNA
O KANCELARII
ZAKRES DZIAŁAŃ
LICYTACJE
KONTAKT
esp
esn
zr
psf
si
nnl

WZORY WNIOSKÓW ORAZ
INSTRUKCJA ICH WYPEŁNIENIA:
Wniosek o zabezpieczenie
Przykład wypełnienia wniosku o zabezpieczenie
Zabezpieczenie roszczeń

     Aby uchronić przyszłego wierzyciela przed ukryciem lub usunięciem majątku przez zobowiązanego można skorzystać z instytucji zabezpieczenia.

 

     Zgodnie z art. 732 k.p.c. zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu - także z urzędu. Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym.

 

Tytułem zabezpieczenia może być:

  • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
  • orzeczenie sądu w sprawie gospodarczej
  • postanowienie sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia

 

W myśl art. 747 k.p.c. zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:

 

  1. zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego;
  2. obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;  
  3. ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
  4. obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;
  5. ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  6. ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

 

     Z tym, że zabezpieczenie nie może obejmować rzeczy, wierzytelności i praw, z których egzekucja jest wyłączona (art. 750 k.p.c.)

 

     Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

      © Komornik sądowy      |      Strona główna      |      O kancelarii      |      Zakres działań      |      Licytacje      |      KontaktRealizacja: F-MEDIA